widget navigasi halaman


Widget navigasi halaman ini adalah alternatif bagi bagi recent posts,older post dan home . Terletak dibahagian bawah blog. Cara ini lebih mudah sebab tidak perlu salin kod pada template, cuma letak kod pada add gadget sahaja. Kalau letak kat template, susah sedikit hendak mencari kod tempat dimana ia perlu diletakkan dan ada setengah tidak SESUAI dengan template yang ada.Untuk membuatnya ikuti langkah langkah berikut:-

Login ke blogger klik Layout, pilih page elements >kemudian pilih Add Gadget

  1. Masuk ke akaun blogger Anda dan pergi ke Design> Page Element
  2. kemudian klik pada Add a Gadget
  3. kemudian pilih HTML/JavaScript

kemudian paparan Add a gadget muncul-pilih basic.Dalam senarai tersebut pilih HTML/Javascript kemudian copy/paste script/kod berikut ini di dalam ruangan content.

Pada widget HTML/Javascript tersebut masukkan kod di bawah :-
 <style type="text/CSS">
. ShowpageArea a ( .showpageArea a {
text-decoration: underline; text-decoration:underline;
) }
showpageNum sebuah. ( .showpageNum a {
text-decoration: none; text-decoration:none;
border: 1px solid # 7AA1C3; border: 1px solid #7AA1C3;
margin: 0 3px; margin:0 3px;
padding: 3px; padding:3px;
) }
showpageNum sebuah hover: (. .showpageNum a:hover {
border: 1px solid # 7AA1C3; border: 1px solid #7AA1C3;
background-color: # F6F6F6; background-color:#F6F6F6;
) }
. ShowpagePoint ( .showpagePoint {
color: # 333; color:#333;
text-decoration: none; text-decoration:none;
border: 1px solid # 7AA1C3; border: 1px solid #7AA1C3;
background: # F6F6F6; background: #F6F6F6;
margin: 0 3px; margin:0 3px;
padding: 3px; padding:3px;
) }
. ShowpageOf ( .showpageOf {
text-decoration: none; text-decoration:none;
padding: 3px; padding:3px;
margin: 0 3px 0 0; margin: 0 3px 0 0;
) }
showpage a. ( .showpage a {
text-decoration: none; text-decoration:none;
border: 1px solid # 7AA1C3; border: 1px solid #7AA1C3;
padding: 3px; padding:3px;
) }
showpage a hover: (. .showpage a:hover {
text-decoration: none; text-decoration:none;
) }
showpageNum link:,.. showpage link: ( .showpageNum a:link,.showpage a:link {
text-decoration: none; text-decoration:none;
warna: 7AA1C3 #; color:#7AA1C3;
) }
</ Style> </style>

<script type="text/javascript"> <script type="text/JavaScript">

fungsi showpageCount (json) ( function showpageCount(json) {
var thisUrl = location.href; var thisUrl = location.href;
var htmlMap = Array baru (); var htmlMap = new Array();
= IsFirstPage thisUrl.substring var (thisUrl.length-5, thisUrl.length) == ". Com /"; var isFirstPage = thisUrl.substring(thisUrl.length-5,thisUrl.length)==" .com /";
var isLablePage = thisUrl.indexOf ("/ search / label /")!=- 1; var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;
var isPage = thisUrl.indexOf ("/ search? diperbaharui ")!=- 1; var isPage = thisUrl.indexOf("/search?updated")!=-1;
thisLable var = isLablePage? var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr (thisUrl.indexOf ("/ search / label /") 14, thisUrl.length): ""; thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";
thisLable = thisLable.indexOf ("?")!=- 1? thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr (0, thisLable.indexOf ("?")): thisLable; thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;
thisNum var = 1; var thisNum = 1;
postNum var = 1; var postNum=1;
var itemCount = 0; var itemCount = 0;
var fFlag = 0; var fFlag = 0;
var eFlag = 0; var eFlag = 0;
var html =''; var html= '';
upPageHtml var =''; var upPageHtml ='';
downPageHtml var =''; var downPageHtml ='';

pageCount var = 2; var pageCount = 2;
var displayPageNum = 5; var displayPageNum = 5;
upPageWord var = 'Sebelumnya'; var upPageWord = 'Previous';
downPageWord var = 'Berikutnya'; var downPageWord = 'Next';

var labelHtml = '<span class="showpageNum"> <a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">'; var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';

for (var i = 0, post; post = json.feed.entry i []; i + +) ( for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {
var timestamp = post.published. $ t.substr (0,10); var timestamp = post.published.$t.substr(0,10);
var title = post.title. $ t; var title = post.title.$t;
if (isLablePage) ( if(isLablePage){
if (!=''){ judul if(title!=''){
if (post.category) ( if(post.category){
for (var c = 0 post_category; post_category = [post.category c] c + +) ( for(var c=0, post_category; post_category = post.category[c]; c++) {
if (encodeURIComponent (post_category.term) == thisLable) ( if(encodeURIComponent(post_category.term)==thisLable){
if (itemCount == 0 | | (% pageCount itemCount == (pageCount-1))) ( if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if (thisUrl.indexOf (timestamp)! =- 1) ( if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum; thisNum = postNum;
) }

postNum + +; postNum++;
[HtmlMap htmlMap.length] = '/ search / label + + thisLable /' '? Diperbarui-max =' + timestamp + 'T00% 3A00% 3A00% 2B08% 3A00 & max-hasil =' pageCount +; htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
) }
) }
) }
) / / End if (post.category) ( }//end if(post.category){

itemCount + +; itemCount++;
) }

) Else ( }else{
if (!=''){ judul if(title!=''){
if (itemCount == 0 | | (% pageCount itemCount == (pageCount-1))) ( if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if (thisUrl.indexOf (timestamp)! =- 1) ( if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum; thisNum = postNum;
) }

if (judul !='') postNum + +; if(title!='') postNum++;
[HtmlMap htmlMap.length] = '/ search? Diperbarui-max =' + timestamp + 'T00% 3A00% 3A00% 2B08% 3A00 & max-hasil =' pageCount +; htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
) }
) }
itemCount + +; itemCount++;
) }
) }

for (var p = 0; htmlMap.length <p; p + +) ( for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if (p> = (thisNum-displayPageNum-1) & & <p (thisNum + displayPageNum)) ( if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if (fFlag == 0 & & p == thisNum-2) ( if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if (thisNum == 2) ( if(thisNum==2){
if (isLablePage) ( if(isLablePage){
<UpPageHtml = labelHtml + + upPageWord '/ a> </ span>'; upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';
) Else ( }else{
upPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="/">' + upPageWord <+ '/ a> </ span>'; upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
) }
) Else ( }else{
upPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">' + upPageWord <+ '/ a> </ span>'; upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
) }

fFlag + +; fFlag++;
) }

if (p == (thisNum-1)) ( if(p==(thisNum-1)){
<+ ThisNum + html = '<span class="showpagePoint">' + 'span> /'; html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
) Else ( }else{
if (p == 0) ( if(p==0){
if (isLablePage) ( if(isLablePage){
html = labelHtml + '1 </ a> </ span> '; html = labelHtml+'1</a></span>';
) Else ( }else{
html + = '<span' class="showpageNum"> <a href="/"> 1 </ a> </ span>; html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';
) }
) Else ( }else{
html + = '<span class="showpageNum"> <a href="'+htmlMap[p]+'">' + (p +1) <+ '/ a> </ span>'; html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
) }
) }

if (eFlag == 0 & & p == thisNum) ( if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">' + downPageWord <+ '/ a> </ span>'; downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag + +; eFlag++;
) }
) / / End if (p> = (thisNum-displayPageNum-1) & & <p (thisNum + displayPageNum)) ( }//end if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
) / / End for (var p = 0; htmlMap.length <p; p + +) ( }//end for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){

if (thisNum> 1) ( if(thisNum>1){
if (! isLablePage) ( if(!isLablePage){
html =''+ upPageHtml + '' + html + ''; html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
) Else ( }else{
html =''+ upPageHtml + '' + html + ''; html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
) }
) }

html = '<div class="showpageArea"> <span style="COLOR: #000;" class="showpageOf"> Pages (' + (postNum-1 )+')</ span> '+ html; html = '<div class="showpageArea"><span style="COLOR: #000;" class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;

if (thisNum <(postNum-1)) ( if(thisNum<(postNum-1)){
html + = downPageHtml; html += downPageHtml;

) }

if (postNum == 1) postNum + +; if(postNum==1) postNum++;
html + = '</ div>'; html += '</div>';

if (isPage | | isFirstPage | | isLablePage) ( if(isPage || isFirstPage || isLablePage){
var pageArea = document.getElementsByName ("pageArea"); var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
blogPager var = document.getElementById ("blog-pager"); var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if (<postNum = 2) ( if(postNum <= 2){
html =''; html ='';
) }

for (var p = 0; pageArea.length <p; p + +) ( for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea [p] innerHTML =. html; pageArea[p].innerHTML = html;
) }

if (pageArea & & pageArea.length> 0) ( if(pageArea&&pageArea.length>0){
html =''; html ='';
) }

if (blogPager) ( if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html; blogPager.innerHTML = html;
) }
) }

) }
</ Script> </script>

<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999"; type="text/javascript"> </ script> <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ; type="text/javascript"></script>
Jika anda menggunakan domain selain daripada blogspot.com atau .com, perkataan .com yang berwarna perlu ditukarkan kepada domain anda. 
= Contohnya jika domain anda seperti .info atau.biz, tukarkan .com kepada .info atau .biz

Sesudah memasukkan kod tadi pada widget, Cari dan tarik widget HTML/Javascript tadi pada kedudukan dibawah blog post anda. Reminder --> Paste/Tarik dekat bawah blog Post tu okay
P/s : Selamat Berjaya. Siapa yang tak jadi tu, Icha tak boleh nak bantu la ea :)

0 010 komen anda:

Post a Comment

2016 2017 2nd-friends smile hot About me Ayi Dizon bahasa perak Baschi quick slimming baschislimmingpills bayi bellaammara Ben Ashaari Dan Saya Bloglist Body fix Buat background dalam post Bulan sabit merah Malaysia Business Cara dapatkan URL Glitter graphics Cara kempiskan perut cara tinggalkan kekasih Cara Untuk Keyakinan Diri Chubby Clone samsung galaxy note contest Cute Simbol Untuk Blog derma ramadhan design blog Dunia Akhir Zaman Entry Ogos 2016 F&B follower Free Glitter graphics geram girls Giveaway Handfhone Hatyai hukum gosok gigi ketika puasa iklan instagram instagram ubatgemuk_cepatnaik IPOH Jalan-jalan jalan-jalan cari makan Jamuan Aidilfitri Perdana Menteri 2016 july entry kebaikan dan keburukan vaksian kedai second-hand keluarga Kerja Dari Rumah kesihatan Kimchi komputer korean Lagu Mira Filzah By Ayi Dizon Letak icon sebelah comment lidacapsules lidaslimmingpills lidawholesale life meningkat mini giveaway Minyak Morhabshi Mira Filzah muslims Nasa confirm matahari akan terbit dari barat new new entry nile Oversea pahang PALESTINE Pelbagai jenis kimchi Penjagaan Bayi Perabot antik hiasan rumah Perbualan bayi sebelum kelahirannya pereka grafik perubatan pills processor puasa puding raja punca penyakit gastrik dan rawatan Quotes Ram komputer ramadhan Ramadhan yang pertama Raya 2016 resepi resepi kimchi review Rumah tangga Rumah terbuka PM di pekan pahang segmen senarai hotel di cameron highlands pahang shawl Surirumah Teknik mengorat Thailand tips penjagaan muka tomorrow Travelling Travelog Trip ke cameron highlands Tutorial ubat ubat gemuk ubat gemuk 2016 ubat gemuk murah ori vaksin warisan kecantikan world
Copyright © ♡ icha zaini ♡ | All Rights Reserved | Designed by Whitey Mommy Back to Top|Sign in